Algemene Voorwaarden van Studio Sano

1. Algemeen

Deze voorwaarden hebben betrekking op alle diensten, producten, materialen en (reclame)uitingen tussen Studio Sano en een cliënt waarop Studio Sano deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten

Studio Sano zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Afspraken

Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch, via de website en per mail/app worden gemaakt.
De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Studio Sano door te geven. Annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch en via email.
Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Studio Sano 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen
Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Studio Sano de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Bij verhindering van de afspraak door Studio Sano, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.
Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling

Studio Sano vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten, contant of per pinbetaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur binnen 14 dagen over te maken aan Studio Sano.
Studio Sano is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de cliënt.
Voor cliënten die vallen onder de Ketenzorg, zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling worden ingediend bij de desbetreffende podotherapeut.

5. Persoonsgegeven en privacy

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Studio Sano. De persoonlijke gegevens worden door Studio Sano opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

7. Geheimhouding

Studio Sano is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft meegedeeld tijdens een behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Studio Sano verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Studio Sano heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afgesloten en is derhalve verzekerd voor schade die tijdens het uitoefenen van het beroep wordt toegebracht aan personen en/of goederen. Eventuele aansprakelijkheid wordt
vastgesteld door verzekeraar, volgens diens geldende procedures en voorwaarden. Indien Studio Sano aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van de verzekeraar in een voorkomend geval uitkeert. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Studio Sano beperkt tot het bedrag van de factuur. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan. Studio Sano is slechts aansprakelijk voor lichamelijke en/of materiële schade, welke rechtstreeks is ontstaan bij de uitvoering van de overeengekomen diensten en welke schade rechtstreeks het gevolg is van Studio Sano te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
Studio Sano kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De cliënt is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die Studio Sano lijdt als gevolg van een tekortkoming van de cliënt in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst.

9. Beschadiging en diefstal

Studio Sano is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.
De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en/of materialen van Studio Sano.
Diefstal wordt door Studio Sano altijd gemeld bij de politie.

10. Garantie

Wanneer gekochte artikelen niet aan de verwachtingen van cliënt voldoen, kunnen deze binnen 1 week na aankoop worden omgeruild voor een ander product, mits ongebruikt en in onbeschadigde verpakking.
Indien ruiling niet mogelijk blijkt, ontvangt cliënt een tegoedbon voor maximaal het betreffende bedrag. Er vindt geen geldteruggave plaats. Op alle producten zijn uitsluitend eventuele originele garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing.

11. Klachten

Studio Sano streeft naar een hoge mate van klanttevredenheid, waarmee klachten worden geprobeerd te voorkomen. Mocht er zich onverhoopt een klacht voordoen, heeft Studio Sano een inspanningsverplichting om de klacht zoveel mogelijk naar tevredenheid van cliënt op te lossen.
Indien Studio Sano en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. Klachten in het kader van wettelijke aansprakelijkheid worden direct voorgelegd aan de verzekeraar.

12. Gedrag

De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Studio Sano het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen Studio Sano en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Het staat Studio Sano te allen tijde vrij om deze AV te wijzigen. Met een wijziging vervallen alle eerdere versies. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

murad-wit
maluwilz-wit
cndc-wit-klein
courtin-logo-wit-klein
hfl_laboratories-logo-web-4-wit-3