Artikel 1: IPL Behandelingen

 1. Cliënt geeft het instituut hierbij toestemming om bij haar/hem een of meerdere behandelingen uit te voeren zoals omschreven in deze overeenkomst. Een behandeling kan bestaan uit een enkelvoudige behandeling en/of een behandeling op basis van meerdere behandelingen c.q. een kuur van behandelingen welke op verschillende tijdstippen tot stand worden gebracht. Mocht cliënt gedurende een behandelingskuur beslissen ook een ander soort behandeling af te nemen dan de MedCos® methode, geldt ten aanzien van deze andere behandeling (en) dezelfde voorwaarden van deze overeenkomst. Een behandeling en/of een kuur van meerdere behandelingen worden door het instituut uitgevoerd conform het aantal en het bedrag en/of bedragen zoals eventueel vermeld op deze overeenkomst of anderszins met elkaar is overeengekomen.
 2. Cliënt verklaart hierbij mondeling en schriftelijk volledig te zijn geïnformeerd over de aard, strekking, mogelijkheden en vooral de onmogelijkheden van de behandelingen. Cliënt is ervan op de hoogte dat aan IPL behandelingen bepaalde risico’s zijn verbonden en dat succes en/of een bepaalde mate van individueel resultaat door het instituut nooit kan worden gegarandeerd. Cliënt is op de hoogte dat de indicatie van het aantal “noodzakelijk” afgesproken behandelingen tussen cliënt en het instituut t.b.v. van een goed behandelresultaat nooit door het instituut kan worden gegarandeerd. Verder is cliënt ervan op de hoogte dat bij afronding van een succesvolle ontharingskuur het wenselijk is om de terugloop van de verkregen haarreductie tegen te gaan door tenminste 1 – 2 onderhoudsbehandelingen per jaar af te nemen. De cliënt zal ten gunste van een optimaal cosmetisch resultaat de door het instituut gegeven adviezen voor en na een behandeling opvolgen en elk onbegrepen effect na iedere een behandeling melden aan het instituut.
 3. Cliënt is volledig op de hoogte en gaat ermee akkoord dat het Instituut direct noch indirect nimmer aansprakelijk is voor enige schade of claim van cliënt omtrent het resultaat “bv. tegenvallende behandelingsresultaten” van een behandeling of welke oorzaak van schade dan ook die direct of indirect met een behandeling te maken hebben. Cliënt vrijwaart het Instituut en /of de behandelende medewerker/ster tegen vorderingen, ook van derden, ter zake dit artikel en zal zich niet door compensatie of anderszins aan zijn/haar betaling en verdere verplichtingen onttrekken, die voortvloeien uit deze overeenkomst.

Artikel 2: Klantenservice

 1.  Het instituut streeft na een zo goed mogelijke behandeling van cliënt, mocht cliënt een klacht hebben over het instituut en/of een van haarmedewerkers/-sters, kan cliënt een officiële schriftelijke klacht indienen, uitsluitend dan wanneer de klacht naar aard en strekking niet reeds geregeld is inde voorwaarden van deze overeenkomst,zal deze klacht door het instituut behandeld worden zoals omschreven in dit artikel.
 2. Een klacht kunt u richten aan de klantenservice afdeling van het instituut,deze afdeling stuurt u een ontvangstbevestiging van uw klacht. De serviceafdeling van het instituut stelt een onderzoek in naar de gebeurtenissen waarop uw klacht betrekking heeft. Op basis van haar bevindingen zal de serviceafdeling tot een oordeel komen over de gegrondheid van de klacht en ontvangt u hierover schriftelijk bericht. Afhankelijk van de aard van de klacht ,is het streven deze binnen drie maanden af te handelen.

Artikel 3: Betaling

 1. Cliënt kan geen beroep op korting of compensatie doen met betrekking tot de betalingsverplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien en voor zover niet anders omschreven zijn alle genoemde bedragen in deze overeenkomst inclusief BTW.
 2. De gehele betaling aan het instituut van het door cliënt totaal verschuldigde bedrag(en) die voortvloeit uit deze overeenkomst dient uiterlijk te hebben plaats gevonden op de eerste behandelingsdatum voor de eerste behandeling zal plaatsvinden.
 3. Indien cliënt een gemaakte afspraak t.b.v. een behandeling niet na kan komen en niet 24 uur voorafgaande aan deze afspraakdatum en tijdstip niet annuleert is cliënt het volledige behandelingsbedrag aan het instituut verschuldigd.
 4. Indien cliënt niet binnen de overeengekomen termijn betaalt wordt zij/hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft het instituut zonder enige ingebrekestelling het recht de cliënt over het gehele verschuldigde bedrag, inclusief alle bedragen van nog niet verschenen termijnen die dan direct en ineens zijn, 1,25% rente per maand van de vervaldatum af, in rekening te brengen, onverminderd met de voor het instituut verder toekomende rechten, waaronder het recht op cliënt alle op de invordering vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, de laatste ten belopen van tenminste 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 200,00 verhoogd met BTW, daarover te verhalen. Het instituut is in zulk geval gerechtigd alle behandelingen van een cliënt te staken tot aan algehele betaling door cliënt is voldaan. Al het genoemde in dit artikel geldt voor alle betalingen die voortvloeien uit deze of enige andere tussen beide partijen bestaande of toekomstige overeenkomsten.

Artikel 4: Geschillen

 1. Cliënt verklaart uitdrukkelijk akkoord te gaan dat op deze overeenkomst uitsluitend Nederlands recht van toepassing zal zijn. Voor zover dwingend rechtelijke bepalingen anders voorschrijven, zal de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd zijn kennis te nemen van vorderingen voortvloeiend uit deze overeenkomst, tenzij het instituut er de voorkeur aan geeft de zaak aanhangig te maken bij de Arrondissementsrechtbank onder wiens competentie cliënt valt. Alle door het instituut te maken kosten, tot het effectueren en het bewaren van haar rechten, zowel van buitengerechtelijke al gerechtelijke aard, komen ten laste van cliënt.

Artikel 5: Slotbepaling

 1. Afspraken buiten deze overeenkomsten binden partijen niet, tenzij deze schriftelijk door de Directie van het instituut zijn bevestigd. Niet van kracht zijn alle bijvoegingen, doorhalingen en wijzigingen van deze overeenkomst en de daarbij eventueel behorende bijlagen, indien deze niet zijn goedgekeurd door de directie van het instituut.
 2. Het instituut is ten alle tijde gerechtigd om haar rechten volledig of een deel hiervan voortvloeiend uit deze overeenkomst over te dragen aan derden.
Murad logo
MaluWilz logo
CND logo
Courtin logo
HFL Laboratories logo